Aankoop van 12 hectare in Ettingebos

Woensdag 1 juli 2020

Begin dit jaar slaagden we er in om 12 hectare van het Ettingebos aan te kopen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat dit prachtig stukje natuur bewaard blijft en opgewaardeerd kan worden. Omdat iedereen het verdient om dicht bij huis van de natuur te kunnen genieten, zal een deel van het bos toegankelijk gemaakt worden. Om dit alles te realiseren, kan ook jij een steentje bijdragen!

Locatie van de aangekochte 12 hectare van Ettingebos. De aankoop ligt centraal tussen de dorpskernen van Oosterzele, Scheldewindeke en Balegem. In totaal is Ettingebos een 57 hectare groot.

Ettingebos is een oud bos. Typisch hiervoor zijn de vele voorjaarsbloemen zoals bosanemoon, speenkruid en slanke sleutelbloem. Er zijn droge en natte stukken omdat de Kleine en Grote Ettingebeek door het bos stromen. In een deel van het bos zijn ook zogenaamde rabatten aangelegd. Dit zijn langwerpige ophogingen die gelegen zijn tussen greppels. De grond uit de greppels wordt gebruikt om het rabat mee op te hogen. De bomen werden op de ophogingen geplant. Ook hierdoor krijg je een mooie afwisseling tussen natte en droge habitats.

Bij de fauna laat de eekhoorn zich regelmatig zien. Een koppeltje buizerds broedt al jarenlang in de boomtoppen en ook de Havik wordt hier gespot. Sedert enige tijd worden ook regelmatig reeën waargenomen. Het Ettingebos is ook gekend voor zijn zeldzame vlinders zoals de Sleedoornpage, Iepenpage, en Kleine ijsvogelvlinder.

Voorjaarsflora aan de Kleine Ettingebeek.

Momenteel zetten we de eerste stappen richting opmaak van een natuurbeheerplan voor het gebied. Een beheerplan is noodzakelijk om als natuurgebied erkend te worden door de Vlaamse overheid en moet ingediend worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). De opmaak, indiening, revisie en finale erkenning als natuurgebied is een werk van lange adem en duurt doorgaans verschillende jaren.

Inhoudelijk komen in het plan drie luiken aan bod: de ecologische functie (de natuur dus), de sociale functie (bv. recreatie en educatie) en de economische functie (bv. mogelijke houtopbrengst maar ook ecosysteemdiensten zoals vasthouden van water etc.).

Voor Natuurpunt staat de natuurwaarde uiteraard buiten kijf. Met gericht beheer is het de bedoeling deze ten volle tot uiting te laten komen. In het vroege voorjaar hebben we reeds een inventarisatie gedaan van de voorjaarsflora. Zo goed als alle - voor de Vlaamse Ardennen - typische soorten komen er voor. In de volgende stap nemen we ook het bomen- en struikenbestand onder de loep. Met de gepaste maatregelen moeten we op termijn komen tot een mooi gemengd loofbos. Dit komt ook de fauna ten goede.

Voor het sociaal luik denken we in eerste instantie aan de realisatie van een tweetal wandelpaden, zodat het bos beter toegankelijk wordt en iedereen er kan van genieten. Een rust- of picknickplek zou hierop een mooie aanvulling zijn. Daarnaast denken we er ook aan om een stuk te reserveren als speelnatuur waarvan bv. jeugdbewegingen gebruik kunnen maken. Ook scholen zouden hier een “buitenklas” kunnen vinden voor allerlei educatieve activiteiten. Bij dit alles moeten we uiteraard een evenwicht bewaren en zorgen dat er niet te veel verstoring van flora en fauna ontstaat.

Heb jij nog suggesties of wil je meewerken aan het beheer van Ettingebos? Neem dan zeker contact op via info@natuurpuntoosterzele.be.

Uiteraard kan je ook helpen via een gift en zo de aankoop mee financieren. Het aangekochte stuk Ettingebos heeft namelijk een prijskaartje. Voor de aankoop van natuurgebied kunnen we beroep doen op een aantal Vlaamse en provinciale subsidies maar een aanzienlijk deel van de kosten moet Natuurpunt zelf dragen. Dit gedeelte is afhankelijk van de ligging en het natuurtype maar bedraagt gemiddeld 30 % van de aankoopkosten. Dit bedrag wordt vooraf gefinancierd door Natuurpunt nationaal maar moet uiteindelijk door de vrijwilligers van onze lokale afdeling via sponsoring en fondsenwerving verzameld en terugbetaald worden. Voor het realiseren van mooie stukken natuur moeten we dus ook altijd met de hoed rond, het is niet anders.

Wil je Natuurpunt Oosterzele graag steunen om een stuk toegankelijk bos in hartje Oosterzele te realiseren? Doe dan een gift op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt met vermelding ‘project 6708 Ettingebos’. Voor elke gift van meer dan 40 euro krijgt u via de belastingen 45% terugbetaald. Heb je een bedrijf waarmee je wil sponsoren? Contacteer ons via info@natuurpuntoosterzele.be en we bespreken de mogelijkheden.