Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op zondag 14 oktober trekken we weer met z’n allen naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ieder van ons kiest dan wie of welke partij hem/haar het best zal vertegenwoordigen. Belangrijk hierbij is dat iedereen goed geïnformeerd is. Natuurpunt Oosterzele heeft alvast enkele wensen m.b.t. het lokale milieu- en natuurbeleid en stelde daarom onderstaand memorandum op. We stuurden niet alleen deze visie en wenslijst door naar alle politieke partijen in Oosterzele maar legden hen ook enkele concrete stellingen voor. Zo willen we u informeren naar de intenties van elke partij.

N-VA en Groen gaven een antwoord op onze stellingen. We danken hen hiervoor. Je vindt ze op onderstaande links. Van CD&V en Open VLD Plus hebben we jammer genoeg geen reactie ontvangen.

Lees hieronder het volledige memorandum. Reacties zijn welkom via info@natuurpuntoosterzele.be.

1. Meer natuur zorgt voor meer welzijn

Natuur is belangrijk voor de mens. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat hoe meer natuur en hoe groter de biodiversiteit ervan, hoe meer diensten de natuur levert. Vaak komt dit ook de lokale economie ten goede. Zo is het creëren van meer natuur de meest effectieve en op lange termijn ook de goedkoopste oplossing om ons aan te passen aan de klimaatverandering. We zullen namelijk rekening moeten houden met veranderende weerfenomenen zoals extreme regenbuien, lange periodes van droogte en hittegolven. Natuur kan hierbij zorgen voor het bufferen van overtollig water, het opslaan ervan en het bieden van verkoeling. Daarnaast zorgt de natuur ook voor het zuiveren van onze sterk vervuilde lucht en is ze leverancier van hout, voedsel en medicijnen. Het is bovendien ook meermaals bewezen dat een natuurlijke woonomgeving een positief effect heeft op ons welzijn en onze gezondheid. Voldoende redenen dus om ook in onze gemeente volop in te zetten op het creëren van natuur en verhogen van de biodiversiteit.

Natuurpunt Oosterzele zet volop in op het ontwikkelen en beheren van natuurgebieden. In het noorden van de gemeente hebben we de laatste jaren al 8 hectare kunnen aankopen rond de Gondebeek. Sinds 2014 is dit gebied ook erkend als natuurreservaat. Uiteraard willen we dat de natuur alle kansen krijgt in deze gebieden maar we willen ook dat alle inwoners van Oosterzele zo dichter bij de natuur kunnen komen en na een drukke werkdag even kunnen ontspannen in deze gebieden. Natuur ontwikkelen kost echter veel geld en inzet van onze vrijwilligers.

2. Meer natuur in openbare ruimte en tuinen

Natuur vind je echter niet alleen in natuurgebieden maar ook elders in je omgeving, op openbaar terrein, maar ook in tuinen. Ook gemeenten en OCMW’s spelen een belangrijke rol in het natuurbeleid, aanvullend op de rol van de Vlaamse overheid. Een gemeente heeft een belangrijke voorbeeldfunctie om aan te tonen dat natuurbescherming nodig en mogelijk is buiten de reeds bestaande natuurgebieden.

3. Open ruimte creëert kansen voor natuur

De open ruimte staat onder druk van verspreide bebouwing, terwijl in en nabij kernen van steden en dorpen nog voldoende plaats is om te verdichten en de vraag naar bijkomende woongelegenheden op te vangen. In het agrarisch gebied wordt er nog naar hartelust gebouwd, terwijl het aantal landbouwers drastisch daalt. Een ‘betonstop’ is aan de orde. Kernversterking is niet alleen vanuit ruimtelijk oogpunt essentieel, maar tevens in functie van de klimaatuitdaging. Bovendien werkt het kostenbesparend voor tal van diensten en nutsvoorzieningen zoals riolering, openbaar vervoer, postbedeling, ...

Ook in Oosterzele wordt er nog te kwistig omgesprongen met de open ruimte: projecten zoals het Groot Bewijk en de geplande tweede ambachtelijke zone slokken veel ruimte op. Ook de nu voorliggende plannen voor de N42 zijn een aanslag op de open ruimte en het landschap. Hoewel we erkennen dat er een (beperkt) probleem van doorstroming, en vooral veiligheid van een aantal punten is, kan Natuurpunt zich niet vinden in de meest recente plannen. Hierbij zou de N42 volledig omgevormd worden tot 2 rijstroken in beide richtingen met een maximale toegelaten snelheid van 90 km/u. Bovendien zou ter hoogte van Gijzenzele en de wijk Anker een deel van de N42 verlegd worden in een nieuw tracé en zo ettelijke hectare landbouwgebied aangesneden worden. Dit zijn geen kleine ingrepen en de nieuwe N42 zal een aanzienlijke impact hebben op landschap, milieu en leefbaarheid.

Om de kwaliteit van de open ruimte te verhogen zijn de “regionale landschappen” een uitgelezen instrument. Ze dragen zorg voor ons landschap en maken het toegankelijk voor iedereen. Zo zetten ze natuurprojecten op, verkopen ze streekeigen plantgoed, helpen ze bij het herstel van trage wegen, leggen ze wandelroutes aan, organiseren ze cursussen en nog veel meer. Centraal hierbij staat het samenwerken tussen provincies, gemeenten, verenigingen, inwoners en andere partners. Bovendien zijn de kosten voor de gemeenten beperkt. Meer dan 70% van alle gemeenten is daarom aangesloten bij een regionaal landschap. Natuurpunt ziet dus enkel maar voordelen voor de inwoners van Oosterzele als ook onze gemeente aansluit bij een regionaal landschap.

4. Nieuwe vormen van landbouw geven zuurstof aan natuur

In ons sterk versnipperd Vlaanderen zien we vage grenzen tussen stadsranden, dorpen en landbouw. Op die manier geraakt een deel van de landbouwgronden ruimtelijk sterk verweven met mensen die er wonen. In de gangbare landbouw staat dit evenwel niet garant voor een sterke band tussen de burger en de voeding die vlakbij wordt geproduceerd. De monoculturen uit de gangbare landbouw bieden daarnaast ook weinig belevingswaarde. Net op die plaatsen waar veel mensen wonen en dichtbij willen recreëren kunnen nieuwe agro-ecologische vormen van landbouw voor extra natuur- en landschapsbeleving zorgen.

Erosie van landbouwgrond is een blijvend probleem in onze gemeente. Bij elk onweer of stortbui zijn er opnieuw modderstromen, wateroverlast en extra belasting van het milieu. Deze problemen zullen door de klimaatsverandering enkel verergeren (zowel in frequentie als intensiteit). De remedies zijn nochtans gekend en de instrumenten beschikbaar. Een gedegen erosiebestrijdingsplan dringt zich op.

5. Soorten om trots op te zijn

Soorten helpen het maatschappelijk draagvlak voor natuur op te bouwen. Vele soorten voelen zich perfect thuis in een menselijke omgeving, wat veel kansen biedt voor meer natuur dichtbij. De meeste soorten zorgen voor veel plezier. Met een klein aantal soorten verloopt het samenleven nog moeilijk en moet er een extra inspanning gedaan worden om dat samenleven mogelijk te maken.

Natuurpunt Oosterzele werkt reeds vele jaren rond soortenbescherming: nestkastprogramma’s voor Steenuil en Kerkuil, inrichten van bunkers voor vleermuizen, ... Bescherming van enkele soorten vergt echter ondersteuning van uit het beleid. De bijzonder kwetsbare oeverzwaluw-kolonie in de zandsteengroeve in Balegem vereist meer duurzame en toekomstgerichte maatregelen. Ook enkele locaties met belangrijke amfibieën-populaties vragen meer structurele oplossingen.

6. Natuurpunt versterkt de samenleving

Natuurpunt is een ledenvereniging met 102 000 leden-gezinnen en meer dan 5000 actieve vrijwilligers. Natuurpunt verbindt mensen op basis van een gedeelde zorg voor natuur. Het is de grootste natuurvereniging van Vlaanderen. Middenveldorganisaties zoals Natuurpunt versterken de samenleving. Door o.a. onze educatieve werking bieden we emancipatiekansen aan alle inwoners van de gemeente. Daarnaast informeert Natuurpunt haar leden en vrijwilligers over het natuurbeleid zodat zij als burger een constructieve bijdrage kunnen leveren aan het gemeentelijk beleid. Kortom, Natuurpunt is een waardevolle partner om het natuurbeleid in de gemeente vorm te geven en uit te voeren.

Ook binnen de lokale afdeling Oosterzele zijn er heel wat (ervarings)deskundigen. Natuurpunt Oosterzele zet deze kennis en ervaring graag in ten behoeve van het beleid. Een win-win voor beide partijen.