Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen

Antwoorden van Groen

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen overhandigden wij een memorandum aan de politieke partijen in Oosterzele. We gaven hen hierbij ook enkele stellingen. De antwoorden van Groen vind je hieronder. De nummers van de vragen komen overeen met de zes thema's van het memorandum.

1a. Het gemeentebestuur moet werk maken van meer natuur/bosuitbreiding.

Ja. Sedert 2005 is de bebouwde oppervlakte in onze gemeente bijvoorbeeld met maar liefst 18% toegenomen (ter vergelijking in gans Vlaanderen met “slechts” 11%). De open ruimte en de kwaliteit ervan komt steeds meer onder druk, door oprukkende bebouwing, intensievere landbouwmethoden, infrastructuurwerken, enz. Alle partijen zijn het er over eens dat Oosterzele landelijk moet blijven, Groen wil dit ook effectief doen. Met de actie 1 boom per inwoner willen we de ons nog resterende natuur (Hettingen, Aelmoeseneiebos, Drooghout, geboortebos, Moortelbos...) uitbreiden en verbinden. Als extra stimulans willen we Oosterzele laten aansluiten bij een Regionaal Landschap omdat hierdoor heel wat instrumenten ter beschikking komen. Ten slotte moeten we deze troef ook durven uitspelen. We willen eindelijk werk maken van een netwerk van (trage) voetwegen en wandel- en fietspaden om het recreatief/toeristisch aanbod te versterken. De natuur moet een essentieel onderdeel vormen van de gemeenschap Oosterzele, verbonden met de mensen, de verenigingen en handelaars/horeca.

1b. Het gemeentebestuur moet Natuurpunt en andere terreinbeherende verenigingen beleidsmatig helpen bij het ontwikkelen van natuurgebieden in Oosterzele? Bv. door samen te werken om alternatieve financiering te zoeken, samenwerking met andere besturen en organisaties te ondersteunen, ... .

Ja. Transparantie en participatie van alle stakeholders vinden wij een must in ons bestuur. Ook in deze zien we het gemeentebestuur als facilitator om de betrokken partijen bij elkaar te brengen en de expertise van de (natuur)verenigingen optimaal in te zetten. Ook andere belanghebbende partijen zoals jeugdverenigingen, gezinnen, wandelaars, fietsers, landbouwers, horeca, scholen… moeten hun zeg krijgen in dergelijke projecten. Natuur stopt niet aan de gemeentegrenzen, jeugdverenigingen spelen over de grenzen van ons dorp. Het is dan ook belangrijk dat we natuurontwikkeling ondersteunen over gemeentegrenzen heen en dus ook in samenspraak met de ons verbonden gemeenten. Als gemeentebestuur heb je ook kanalen ter beschikking om mee te zoeken naar financiële middelen of om partners warm te maken om in onze natuur te investeren.

1c. Het gemeentebestuur moet Natuurpunt en andere terreinbeherende verenigingen helpen bij het beheer van natuurgebieden in Oosterzele? Bv. ondersteunen door het inzetten van gemeentearbeiders en/of het machinepark van de gemeente, afvoeren van beheerresten, ... .

Ja. Natuur is goed voor iedereen en gemeentemiddelen moeten ingezet worden in ieders belang. De gemeente beschikt over een machinepark dat niet door elke vereniging kan worden aangeschaft en heeft opgeleid personeel om dit te gebruiken. Groen wil een samenwerkingsverband tussen de gemeente en middenveldorganisaties waar deze middelen gebruikt kunnen worden voor natuurbeheer, natuuruitbreiding. Dit principe willen we ook doortrekken niet enkel voor natuuruitbreiding en onderhoud maar ook voor verenigingen, scholen, sociale projecten etc… waar maatregelen getroffen worden om de natuur in al zijn facetten dichter bij de mens te brengen.

1d. Het gemeentebestuur moet zelf gericht natuur- en bosgebieden aankopen. Als streefdoel stellen we 1 ha bijkomende natuur per jaar gedurende de komende 6 jaar.

Ja. We willen gericht natuur uitbreiden. De aankoop van gronden is een van de pistes die we willen bewandelen. Hierbij willen we alle belanghebbenden betrekken zowel burgers, landbouwers, verenigingen (jeugd, sport, sociaal, …). Door een partnership op te zetten met natuurorganisaties willen we hun expertise inzetten om tot optimale natuuruitbreiding te komen. Rond het door de gemeente gelanceerde Beleef(de) plekjes kan er ook actief geïnvesteerd worden in aanplantingen van inheemse bomen, struiken of bloemenweides en haagjes met bv meidoorn, sleedoorn enz.

1e. Het gemeentebestuur moet Natuurpunt en andere terreinbeherende verenigingen financieel ondersteunen bij de aankoop van natuurgebieden in Oosterzele.

Nee. Zie punt hierboven. De gemeente moet werk maken van het aankopen van gronden en de gemeentemiddelen moeten ingezet kunnen worden om terreinen van derde partijen te onderhouden. Verder moet de gemeente zeker inspanningen doen om terrein-beherende verenigingen te ondersteunen bij investeringen (zie ook punt 1b). Financieel rechtstreeks tussenkomen kan zeker, indien hiervoor voldoende draagvlak is. Groen wil vanuit een participatie – co-creatie aan de slag gaan met burgers, verenigingen, landbouwers. Indien er uit deze samenwerking verzocht wordt budget vrij te maken voor de aankoop van gronden voor een natuur beherende vereniging, dan moet dat ook kunnen.

2a. Het gemeentebestuur moet meer werk maken van het natuurvriendelijk inrichten van de openbare ruimte, o.a door het gebruik van inheemse planten- en boomsoorten, het voorzien van schuil- en nestplaatsen voor soorten en de natuur z’n gang te laten gaan waar mogelijk.

Ja. De openbare ruimte in Oosterzele moet natuurvriendelijker ingericht worden. Dit kan onder andere door het voorstel om per jaar één boom per inwoner te planten rondom de bestaande boszones. De boomsoort die geplant wordt hangt af van de bomen die al in een bos staan. Het is perfect mogelijk om een samenwerking tot stand te brengen met technische scholen waar de leerlingen nestkasten maken als opdracht en die dan volgens de instructies van Natuurpunt kunnen opgehangen worden op de meest ideale plekken. Deze kasten kunnen op alle gemeentelijke plaatsen. Zoals reeds vermeld in 1d kunnen de Beleef(de) plekjes daar een onderdeel van uitmaken. Ook de burger kan hierin betrokken worden : wie een tuin, bosje, stukje weiland heeft, wordt gestimuleerd om daar inheemse, streekeigen bomen of planten te zetten en kan een nestkast adopteren van de gemeente.

2b. Het bestuur moet de bestaande natuurwaarden buiten de natuurgebieden, zoals bv. in wegbermen, openbare terreinen, bosjes, ... beter inventariseren en beschermen.

Ja. Bestaande natuurwaarden buiten de natuurgebieden zoals in wegbermen, openbare terreinen, bosjes, enz. dragen ook bij tot het ecosysteem en moeten daarom beter beschermd en geïnventariseerd worden. Verder willen we ook meer erosiezones om akkers te beschermen bij overvloedige regenval. Hier liggen kansen om de natuur te herwaarderen. Wanneer de know how ontbreekt, kan de gemeente zich laten adviseren door deskundigen.

2c. De gemeente moet natuurlijke tuinen actief promoten (en subsidiëren) in samenwerking met Natuurpunt en andere natuurverenigingen en zo honderden nieuwe natuurgebiedjes creëren in de gemeente.

Ja. De gemeente kan natuurlijke tuinen promoten door oa aan nieuwe inwoners een welkomgeschenk te geven van 5 bessendragende struiken. Er kan een brochure opgesteld worden door de gemeente waarin een aantal tricks en tips genoteerd staan hoe een natuurlijke tuin er kan uitziet en met welke kleine ingrepen de burger zijn tuin kan inrichten. Ook duidelijke informatie over nestkasten en kleine maatregelen zoals ‘wat doe je met een egel in je tuin’ kunnen daarin opgenomen worden. Ook willen we organisaties al VELT, Natuurpunt, … meet platform geven om burgers te motiveren natuurlijke tuinen aan te leggen.

3a. Het volgend bestuur moet de ambities van de Vlaamse “betonstop” onderschrijven en versneld ten uitvoer brengen.

Ja. Dat is een van onze drie inhoudelijke speerpunten van ons programma. De ruimte die nu nog beschikbaar is, moet zo snel mogelijk beschermd worden. Daarom pleiten we voor een onmiddellijke betonstop. De nutteloze verbreding van de N42 wordt opnieuw bekeken en ook de burger wordt erop attent gemaakt dat elk gezin, elke ondernemer/ landbouwer en elke vereniging zijn verantwoordelijkheid draagt in dit verhaal. Verhardingen moeten goed overwogen worden en enkel toegepast waar het niet anders kan. Alternatieven voor autostaanplaatsen zijn dalles waar gras doorheen kan groeien. Door actief het aantal auto’s verminderen (autodelen, fiets en openbaarvervoer beter en veiliger maken) kunnen we beton terugdringen. Ook wat de gemeentelijke terreinen, de gemeentescholen betreft: deze kunnen zeker beton inruilen voor haagjes, graspleintje, schaduw gevende bomen… We gaan dichter en compacter moeten wonen als we de betonstop willen waar maken. Meer mensen op minder plaats. Dit kan door nieuwe woonvormen zoals kangoeroe wonen, co-housing, tuindelen te promoten en mee op te starten.

3b. De huidige plannen voor de omvorming van de N42 (volledige ontdubbeling en verlegging tracé) vormen een aanslag op de open ruimte en het landschap.

Ja. Volgens de huidige plannen voor de omvorming van de N42 zal er dertien hectare aan landbouwgrond verdwijnen voor een rijbaan van vier vakken met een breedte van 50 meter. Hierdoor zal het landschap drastisch veranderen en de aaneengesloten land- en tuinbouwvelden waardeloos maken. De broedende kieviten en andere weidevogels kunnen daar niet meer broeden en kleine zoogdieren worden geïsoleerd. Eens gebetonneerd wordt het quasi onmogelijk om de natuur in dit stukje Oosterzele verder te ontwikkelen.

3c. Oosterzele moet aansluiten bij een Regionaal Landschap.

Ja. Oosterzele is een landelijke gemeente tussen de regio Gent en tussen de Vlaamse Ardennen. Oosterzele heeft zijn eigen karakter en dat moet volgens Groen beschermd worden. In het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen zitten er momenteel zestien gemeenten waaronder Zottegem, Sint-Lievens-Houtem en Gavere. In Regionaal Landschap van de regio Schelde – Durme zitten er éénentwintig gemeenten met daarin Melle en Wetteren. Nu moet enkel Oosterzele nog de stap zetten.

4a. Het gemeentebestuur moet actief inzetten op het creëren van kansen voor landbouwers die op een duurzame manier voeding willen produceren dichtbij en mét de mensen en die van landbouwgrond een gedeelde en multifunctionele ruimte willen maken.

Ja. Landbouw en natuurbeheer dienen verbonden te worden met elkaar. Landbouwers verdienen onze steun als behoeders van de open ruimte, maar moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen in het beheer van deze openruimte. Er zijn mogelijkheden om hun rol en inkomenszekerheid te versterken (korte keten initiatieven, agrarisch natuurbeheer, ...). Op die manier kan de gemeente de landbouwers stimuleren om op een duurzame manier voeding te produceren dichtbij en mét de mensen. We willen landbouwers (financieel) ondersteunen die van landbouwgrond een gedeelde en multifunctionele ruimte willen maken. Bv bij aankoop van gronden voor.

4b. Het gemeenteestuur moet actief instrumenten opzetten en aanmoedigen die de vergroening en belevingswaarde van de landbouw vergroten en goed zijn voor de biodiversiteit en het landbouwbedrijf weerbaarder maken.

Ja. Oosterzele is een landelijke gemeente en moet mensen die de vergroening en belevingswaarde van de landbouw vergroten actief ondersteunen. Dit kan materieel, maar kan ook op financieel vlak. Waar initiatieven bevorderlijk zijn voor de biodiversiteit kan de gemeente ondersteunen en daardoor het landbouwbedrijf weerbaarder maken tegen concurrentie. We willen dit verder open trekken naar gezinnen, jeugdverenigingen en scholen. Boeren kunnen hun stiel en hoe die past in een waardevol natuurlandschap overdragen, waardoor de beleving verder uitgedragen wordt. Vergoedingen hiervoor kan een extra bron van inkomsten vormen, een stimulans om dergelijke projecten te realiseren.

4c. Het gemeentebestuur moet werk maken van een gedegen erosiebestrijdingsplan.

Ja. Erosie is een erkend en verbreid probleem in onze regio en de Vlaamse Ardennen. Groen wil hier werk van maken door een gedegen erosiebestrijdingsplan op te stellen in samenwerking met de landbouwers en de erosiecoördinator van Oosterzele. Erosiezones rond akkers zijn een must en ook een opportuniteit en bijkomende natuur te creëren.

5a. Het bestuur moet (samen met de uitbaters) mee werken aan een definitieve bescherming van de oeverzwaluwpopulatie in de zandsteengroeve in Balegem. Bv. door de aanleg van een permanente broedwand te bewerkstelligen/helpen financieren.

Ja. Deze zwaluwen zijn een onderdeel van de Oosterzele natuur. Dit zien we als een typisch project waar we verschillende belangengroepen bij elkaar brengen en ondersteund door experts een oplossing uit te werken. De oplossing (broedwand of andere) moet het gemeentebestuur mee financieren.

5b. Het bestuur moet bij enkele drukke amfibieën-oversteekplaatsen (al dan niet naar aanleiding van wegeniswerken) overwegen een permanente amfibieëntunnel aan te leggen.

Ja. Zelfde redenering als bij 5a, dit is een onderdeel van onze natuur en moet beschermd worden.

6a. Het gemeentebestuur moet aan Natuurpunt logistieke steun bieden bij de organisatie van (publieksgerichte) activiteiten.

Ja. Groen wil een samenwerkingsverband tussen gemeentebestuur en middenveldorganisaties, verenigingen, scholen etc… Voor publieke activiteiten die de natuur en natuurbeleving promoten of een natuurbeleid ondersteunen (natuurtuinen, plaatsen nestkastjes, …) is logistieke steun zeker op zijn plaats.

6b. Bestuur en gemeentelijke diensten moeten met de natuurverenigingen samen werken als volwaardige en gelijkwaardige partners.

Ja. Dit staat uitvoerig beschreven in ons programma, wij willen participatie en partnerschip voor alle thema’s waarmee het gemeentebestuur in aanraking komt. Het bestuur en de gemeentelijke diensten moeten met de natuurvereniging werken als volwaardige en gelijkwaardige partners om de natuurzones in Oosterzele uit te breiden en met elkaar te verbinden. Waar dit nodig is, laat de gemeente het eigen materiaal inzetten voor natuurbeheer.

6c. De natuurverenigingen moeten betrokken worden bij de uitvoering van het gemeentelijke natuurbeleid, zowel inhoudelijk als uitvoerend.

Ja. Dit staat uitvoerig beschreven in ons programma, wij willen participatie en partnerschip voor alle thema’s waarmee het gemeentebestuur in aanraking komt. De natuurverenigingen moeten zeker betrokken worden bij de uitvoering van het gemeentelijke natuurbeleid op inhoudelijk en uitvoerend vlak omdat de mensen binnen de natuurverenigingen voldoende ervaring en kennis aanwezig is, die kan bijdragen tot een efficiënter natuurbeleid.