Beleid

Natuurpunt Oosterzele tracht waar mogelijk te wegen op het lokale beleid inzake milieu en natuur. Dit doen we onder andere door middel van onze vertegenwoordigers in de gemeentelijke adviesraad voor MIlieu en NAtuur (Mina-raad).

De gemeentelijke raad voor milieu en natuur geeft hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag advies aan het college van burgemeester en schepenen of aan de gemeenteraad over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. In de milieuraad zitten vertegenwoordigers van lokale milieu- en natuurverenigingen, naast vertegenwoordigers uit onderwijsinstellingen, sociaal-culturele organisaties en beroepsgroepen zoals land- en tuinbouwers. Een aantal van deze leden zijn stemgerechtigd. Het lidmaatschap van de milieuraad loopt gelijk met de duur van het mandaat van de leden van de gemeenteraad. Diverse thema’s kunnen aan bod komen op de Mina-raad: afvalbeleid, ruimtelijke plannen, subsidie-reglement, natuurontwikkelingsbeleid, lokaal energiebeleid, etc. De adviesraad streeft naar een intensieve samenwerking met andere gemeentelijke of provinciale adviesraden.

NPO maakte in het verleden al verschillende zaken aanhangig in de mina-raad. Zo werd bijvoorbeeld bezwaar gemaakt tegen het kappen van de laanbomen in de Hofkouterwijk, werd het pesticidegebruik in wegbermen en langs waterlopen op de agenda geplaatst en recent werd door NPO via de mina-raad een advies verleend rond de bescherming van de oeverzwaluwkolonie ter gelegenheid van de geplande uitbreiding van de zandsteengroeve in Balegem. NPO werkt ook geregeld mee aan educatieve en sensibiliserende acties georganiseerd in de schoot van de Mina-raad zelf (bv. gemeentelijke milieuweek, Film in het Bos, …).

Mathieu Wille en Jean-Luc Eggermont vertegenwoordigen Natuurpunt Oosterzele in de Mina-raad. Heb je vragen of opmerkingen, of wil je problemen signaleren die verband houden met het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid, aarzel dan niet om hen hierover te contacteren.